PDA

Przejdź do pełnej wersji tego Forum : Trudne słowa


WuTeeF
10-12-2010, 18:38
coś takiego jak w temacie, ostatnio często spotykam sie z trudnymi słowami więc moze i wy znacie jakies fajne słowa i ich znaczenie ;) ;D
np. Azaliż, Aczkolwiek itp, niektórzy tego nie rozumieją ;)
wiec prosiłbym byście rzucali tu jakieś słoweczka ;)

Emilo
11-12-2010, 11:08
Słowo dla jednego trudne może być proste dla drugiego. Całe życie człowiek się uczy. Wydaje mi się że taka konfrontacja jest najbardziej widoczna między pokoleniami. My czasami nie rozumiemy starszych osób a oni w ogóle nie rozumieją nas :) Tutaj pada wiele "trudnych słów". A przykład podam jak coś mi do głowy wpadnie, na razie pustka :)

Leandro
11-12-2010, 12:13
nie piję.:evil2:

Kershaw
11-12-2010, 13:15
Może nie słowa ale zdania ABSOLUTNIE NIEMOŻLIWE do wymówienia po spożyciu:
1. Nie, dzięki chłopaki, mi już nie polewajcie...
2. Nie, nie namawiajcie mnie, nie będę śpiewał...
3. Przykro mi piękna nieznajoma, ale nie mam ochoty na seks...
4. Dobry wieczór, panie władzo. Śliczne dziś niebo, prawda?
:drunk:
Jeżeli chodzi o normalne słówka to można zakwalifikować:
savoir vivre, ambiwalentny, wysublimowany, apodyktyczny.

owenG
11-12-2010, 14:20
konstantynopolitańczykowianeczka hi hi :D

Gusi
11-12-2010, 19:31
immatrykulacja - wciągać do spisku :P
jakieś głupie haha ale już dawno go obczaiłam :*

Servantes
12-12-2010, 02:42
w przypadku niektórych - rozum.

Beznadziejny temat -.-

LookAp
12-12-2010, 11:52
Paradygmat - Wzorzec Kulturowy
Imponderabilia - Rzecz nie dająca się dokładnie określić
Reszty nie pamiętam ale pare ich było. :)

bastq
12-12-2010, 12:55
Wyidealizowany, z rozentuzjowanego tłumu, który oklaskuje przeintelektualizowane dzieło. Jakoś tak takoś to szło :)

Longer_7
12-12-2010, 20:34
Produkcja amatorska - utwór niewydany bądź taki, którego nie da się słuchać.

Max Hot
12-12-2010, 20:47
kocham Cie
przepraszam

;)

Monoque
27-12-2010, 21:48
Leży Jerzy koło wierzy i nie wierzy że obok wierzy leży gniazdo nietoperzy! :D

Radek_eM
28-12-2010, 14:59
Leży Jerzy koło wierzy i nie wierzy że obok wierzy leży gniazdo nietoperzy! :D

a weź idź się powieś.

Suicide Mouse
28-12-2010, 16:30
W czasie suszy Sasza suchą szosą szedł - to cóż, że ze Szwecji.

Rosen.
28-12-2010, 17:32
Onanizowac się .

Ninusia
28-12-2010, 20:01
Zostańmy przyjaciółmi :D

DiscoVision.
27-01-2011, 11:44
dwustudziewięćdziesięciodziewięcioipółpiętrowiec (budynek) ;D


Hottentottenstottertrottelmutterbeutelrattenlatten gitterkofferattentäter (zabójca hotentockiej matki głupka i jąkały umieszczony w kufrze z plecionki, przeznaczonej do przechowywania schwytanych kangurów)

_Jack
27-01-2011, 12:48
polemizować
takie modne słowo ostatnio ;d

matuSz12
18-07-2011, 12:48
Wuchta Wiary Tej ;D typowe dla Poznaniakow ;D hahaha ;D duzo ludzi zupelnie nie wie o co chodzi ;D a to poprostu 'duzo ludzi !' ;D

conrad_owl
18-07-2011, 18:36
"jo" :P dla mieszkańców południa coś strasznego gdy pierwszy raz rozmawiają z Pomorzanami :D

Dan Slenders
20-07-2011, 20:11
Onomatopeja bądź Konterfekt

xagneees
21-07-2011, 18:54
egzaltacja ;p , wyalienowany .

Bastuś
21-07-2011, 19:05
Wyindiwidualizowaliśmy sie z rozentuzjazmowanego tłumu :D

PozdrO_!:*

Mac Alexander
21-07-2011, 21:57
Zaiste chędogi temat :)

Dragon Fly
21-07-2011, 23:09
Takich slow jest w chui i jeszcze troche zwlaszcza z nomenklatury fachowej. Czwartak, arcus, teodolit, nadir, niweleta, czołowki, ortogonalna, tachimetria, spodarka, leniwka, wegielnica, kolimacja, inklinacja, geoida, mimosrod, alidada, noniusz, podzialka transwersalna, mam wymieniac dalej?

funkcja Arcus tanges zwraca nam wartosc kata ktorego wartosc jest znana. Proste? To jest tan^-1

O.L.E.J
22-07-2011, 16:24
sory chłopaki melanż odwołany

Memciu
22-07-2011, 20:03
Wypowiedz to "słowo"
Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapiki maungahoronukupokaiwhenuakitanatahu

To język maoryski, język pierwotnych mieszkańców Nowej Zelandii.

OZNACZA: „Szczyt wzgórza, gdzie Tamatea, mężczyzna o wielkich kolanach, zdobywca gór, pożeracz ziemi i podróżnik grał na flecie dla swojej ukochanej”
http://get-2.wpapi.wp.pl/a,61764482,f,a97f636583271a9f24a4b1e79fa6b1b5.jpg

Mikel_
22-07-2011, 20:45
A podobno język polski jest najcięższy :D

darius93
31-07-2011, 14:11
Tetraacetyloetylenodiamina
Heksakosjoiheksekontaheksafobia
Hippopotomonstrosesquippedaliophobia

A$AP CHUCKY
27-06-2012, 19:58
Ja nauczyłem się : ' Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował wyrewolwerowanego rewolwerowca ' xdd

Introverterz
28-06-2012, 09:31
Parekselans - w całym tego słowa znaczeniu, w najwyższym stopniu;
Rekonesans - wstępne zapoznanie się z czymś w określonym terenie;
Etymologia - dział językoznawstwa badający pochodzenie wyrazów, zmiany ich znaczenia i formy w miarę upływu czasu.

ndw agroo89
30-06-2012, 16:30
nie wbije więcej koksu...

DiscoVision.
03-07-2012, 12:37
Ale ja nie jestem PIJAs^$&*NY .

Legs Alive!
03-07-2012, 13:18
Tytyna to związek chemiczny o wzorze C132983H211861N36149O40883S693, a jej pełna nazwa to

Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylg lutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleuc yllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphe nylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucy lgl ycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminy lserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylis oleu cylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylg lutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylsery la spartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreo nylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleu cyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylth reonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylg lu tamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylgl utaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolyl isol eucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylaspar aginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycy li soleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylg lutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylasp a rtylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolyl valylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalan ylarg inylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasp araginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisol euc ylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspar tylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucyla lany lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyr osylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreo nylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleu cylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalany lly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalan ylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylgl ycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyl lysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalan ylala nylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisol eucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminy lhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysy lmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenyl al anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalany lthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylth reo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphen ylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspar tyl prolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvaly lcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginy lgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylgl utaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylv alyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutami ny lserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycyl aspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosy laspar aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleuc ylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylal any laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucy lisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutamin y lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutam ylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylargin ylv alylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisole ucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparagi nyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylgl ycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutamin yl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethio nylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylal a nylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyro sylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylc yst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylasp artylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanyls erylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleu cylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglyc ylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylpro lylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysyl leu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprol ylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylis ole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyla lanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalan ylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl valyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idyla sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmeth ionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalany lv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthre onylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreony lser ylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalan ylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylpro lyli soleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcystei nylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutam i nylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutami nylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglu t aminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltr yptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylser yl threonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspart ylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylaspar agin ylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylth reonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanyl asp artylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucyliso leucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylgl ut aminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthr eonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylval yl aspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucyl arginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginyll eu cylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycy lthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyla sp araginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionyl serylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalany l prolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosyl glutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcyst ein ylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspart ylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylsery ltyr osylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucy lleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycyl alany lglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylproly lleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylle ucyll ysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylpr olylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleu cy lserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalan ylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylg lycyl alanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvaly llysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyl aspa raginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethion ylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylva lyl glutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyl arginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylser ylp rolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanyll eucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolyl isol eucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinyl threonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminy l phenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminyl alanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutam inylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryp tophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylseryl thr eonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylv alyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparagi nylal anylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreon ylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspa rty lthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleuc ylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutam i nylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreon ylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalyla sp artylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarg inylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleuc ylv alylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthr eonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylaspar a ginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylpr ol ylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglut amylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteiny lpr olylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylle ucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyr osyl glycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleu cylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalan ylglut amylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyll ysyl glutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolyl leucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucyls er ylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylal anylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycy lala nylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalylly sylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasp arag inylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionyll eucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalyl glut aminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylpr olyl serylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucyl serylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisole uc ylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylph e nylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylala nylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminy l glutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptoph yllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthre on ylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvaly ltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginyl alany lvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonyla lanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylasparty lthr eonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylgl utamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminyl serylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspa rt ylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginy lserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylv al ylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparag i nylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylseryl glycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprol yl alanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylth r eonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylph enylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylargin y llysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylp henylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolyl glyc ylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisole ucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylg lyc ylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylis oleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucyl ala nylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminyl asparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenyl al anylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglu taminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucy l alanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidy lprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucy lleucy lmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylpheny lalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglut a mylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglu tamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucyl val ylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamyl serylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalan yla lanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylpr olylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylp rolyl aspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucyl arginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyl argi nylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylar ginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asp araginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylaspar aginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglu tamyl tyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylgl utaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalan ylp rolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisole ucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylis oleu cylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleu cylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginyli sole ucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalan ylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminy lp rolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacet ylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglu taminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylser ylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglut am ylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylser ylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalan yl glutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginy lthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutamin ylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylp rolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvaly lar ginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyll ysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylval ylleu cylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleuc ylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonyl ar ginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylv alylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylpr olylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylas partylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylasp ar tylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylseryla lanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasp ar aginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglyc ylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthr eo nylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylle ucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyl titi nmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleu cylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylproly la spartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucyla rginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyla rgin ylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarg inylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyla spar aginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparag inylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylgluta mylty rosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglut aminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanyl pro lylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleuc ylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisol eucyl serylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucyl isoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisol eucy lglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanyla lanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylpr oly lmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylse ryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylgl uta minylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylseryl valyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutam yll eucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylseryls erylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylg l utaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylt hreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminyl phenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylpro lylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalyla rgi nylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllys ylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalyl leucy laspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucyl leucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylar gin ylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvaly lglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylproly lt hreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylasparty lalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartyl al anylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanyl asparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparagi n ylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylle ucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreony lp henylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucyl valyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltiti nme thionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucyl phenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylas par tylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylargin ylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylargin ylgly cyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyla lanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylaspara gin ylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginyl histidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamylt yrosyl asparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminy lglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylproly las partylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylasp artylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucyl seryl glycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisole ucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucyl glut amylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl leucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylm et hionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylserylt yrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutam inyl phenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyl tryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleu cyl leucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylseryll eucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutam i nylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreon ylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylpheny lalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylph enylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginy lphe nylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvaly ltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucyl aspar tylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucyl glycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginyla spa raginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylgluta mylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreo n ylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalan ylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalany lth reonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylaspara ginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglu ta mylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyr osylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenyl a lanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalylt ryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethi onyl glutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenyla lanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartyla lan ylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylgluta minylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycy ltyro sylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylgl ycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylar gin ylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidy lleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosyla spar aginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglyc ylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspa rtyl glutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartyla lanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylg lycy lserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylg lutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylgluta myl prolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleuc yllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethi on yllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyros ylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminyl phen ylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryp tophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucyll euc ylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucy lglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminyl t hreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylth reonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylala nylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenyl alanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphe nyl alanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalylty rosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylasp artyl prolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylgly cylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylaspa ra ginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamy lasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreony lt hreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylt hreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylth re onylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparagi nylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylgluta m ylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyro sylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenyla la nylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltry ptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethion ylgl utaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylala nylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginy ltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylgluta minylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycyl ala nylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreony lleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamyl glu taminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylle ucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylala nyll eucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalan ylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylpro lylt hreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreony lleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycyl v alylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenyla lanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucyla r ginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucy lprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosyl alany lasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysy lglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosy l alanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylv alylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylval ylpro lylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenyla lanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhis tidy lasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanyl isoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspart ylas partylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleuc ylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthre onylt yrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthr eonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyla lan ylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalyl alanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylal anyl alanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalan ylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutamin ylv alyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycyl alanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylseryla lanyli soleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutam inylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglut am yllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalyl phenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylala nyl alanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleu cylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylv aly lphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyl aspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparag in ylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylaspa raginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglu ta minylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutam inylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglut a minylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylg lutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprol ylgl ycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginylty rosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleu cyliso leucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphen ylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginyli so leucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglu taminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanyl g lutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyl arginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylala nyli soleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylaspa raginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylar g inylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgl utaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylser ylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreony lserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylar giny ltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisole ucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylasp art ylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylal anylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyl tyros ylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreony lglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalany lle ucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalan yllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanyl alan ylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylgl ycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylva lylly sylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanyl alanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanyli sole ucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminyl histidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyl lys ylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylpheny lalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylal an ylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylt hreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalyl phe nylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspa rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginyl val ylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparagin ylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutamin ylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminy lvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutami n ylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglut aminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylg lycy laspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyros ylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucyl isoleu cylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenyla lanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisol eu cylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutam inylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglu t amylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarg inylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanyl iso leucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylaspara ginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylargi n ylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglut aminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylseryl methionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonyls erylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylargi nylt yrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspar tyl aspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalan ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonylty rosyl leucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylg lycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanyll euc ylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyl lysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylal anyl prolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglyc ylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvaly llys ylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanyla lanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylis oleu cylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylh istidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyll ysyl methionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenyla lanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalan ylt hreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthre onylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphe ny lalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspart ylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylva lylc ysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylg lutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylg l utaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylv alyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutami nylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglyc ylas partylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyla sparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucyliso leucylt hreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalany laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucy li soleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminyl glutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutam ylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylargin ylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylis oleu cylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparagin ylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginyl gl ycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutamin ylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmet hionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylsery lalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyl tyros ylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcy steinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartyla sp artylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanyls eryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyros ylleu cylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglyc ylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleuc ylp rolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllys ylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalany lprol ylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylis oleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllys ylal anylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalany lglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleu cylv alyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhisti dylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysyl met hionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalan ylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylt hre onylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreony lserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenyl ala nylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylpr olylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylc yst einylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglut aminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglut a minylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylg lutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvaly l tryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminyls erylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylas par tylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylaspa raginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleu cylthre onylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylas partylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylis ol eucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglu taminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylth reonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylva lylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleu cyl arginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginyll eucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylgly c ylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethi onylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylseryla lanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginylty rosyl glutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthre onylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylseryll eucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutam ylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvaly l prolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylasparty lprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucy lly sylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamy lalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleu cy lglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylpro lylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleuc ylglu taminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalany lphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolyl al anylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethion ylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysy l histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglyc ylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleu cylv alylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylasp artylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcy s teinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylva lylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutam inylgl utamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutamin ylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvaly lal anylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylp rolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartyll euc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyros ylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucyll eucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylg lutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolyll euc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyll ysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylpr olyll eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylse rylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanyla lan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyla lanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyl lysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparag inylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionyll e ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylg lutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyla rgi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylpr olylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylle uc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolyliso leucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteiny lthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylph enylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylal anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutamin ylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltrypto p hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthr eonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylv alyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginyla lanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreo nylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartyl threonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucy lg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminy lserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyl l eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspa rtylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylargi nyl serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylva lylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthre o nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparag inylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylpr olylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylgl utam ylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylp rolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartyll euc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyros ylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucyll eucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylg lutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolyll euc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyll ysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylpr olyll eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylse rylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanyla lan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyla lanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyl lysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparag inylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionyll e ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylg lutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyla rgi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylpr olylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylle uc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolyliso leucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteiny lthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylph enylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylal anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutamin ylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltrypto p hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthr eonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylv alyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginyla lanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreo nylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartyl threonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucy lg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminy lserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyl l eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspa rtylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylargi nyl serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylva lylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthre o nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparag inylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylpr olylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylgl utam ylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylp rolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartyll euc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyros ylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucyll eucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylg lutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolyll euc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyll ysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylpr olyll eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylse rylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanyla lan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyla lanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyl lysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparag inylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionyll e ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylg lutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyla rgi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylpr olylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylle uc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolyliso leucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteiny lthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylph enylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylal anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutamin ylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltrypto p hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthr eonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylv alyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginyla lanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreo nylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartyl threonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucy lg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminy lserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyl l eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspa rtylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylargi nyl serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylva lylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthre o nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparag inylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylpr olylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylgl utam ylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylp rolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartyll euc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyros ylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucyll eucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylg lutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolyll euc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyll ysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylpr olyll eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylse rylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanyla lan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyla lanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyl lysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparag inylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionyll e ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylg lutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyla rgi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylpr olylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylle uc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolyliso leucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteiny lthr eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylph enylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylal anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutamin ylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltrypto p hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthr eonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylv alyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginyla lanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreo nylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartyl threonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucy lg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminy lserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyl l eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspa rtylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylargi nyl serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylva lylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthre o nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparag inylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylpr olylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylgl utam ylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylth reonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylp h enylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylargin yllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolyl ph enylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylg lycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylis oleu cylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylgl ycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycyl iso leucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucyla lanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutamin yla sparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenyla lanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylgl uta minylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucyla lanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidyl pr olylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylle ucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylph en ylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglu tamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylg lu tamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucyl valylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylgluta mylse rylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanyl alanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylp roly lisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprol ylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleuc ylar ginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylar ginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylseryl argin ylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasp araginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylaspar agi nylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutam yltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucyl gluta minylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylp rolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisole ucyl aspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleu cylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleu cylis oleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleu cylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalany l alanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylp rolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacet yls eryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylg lutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylseryls ery lvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgluta mylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylse ryls erylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylg lutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginyl t hreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminyl phenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylpro l ylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylar ginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyll ysyl valyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylle ucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleu cylle ucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylargi nylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylval yl glutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolyl threonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspart ylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylasparty lalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylala nyla sparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparagin ylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylle uc yltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylp henylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucyl valyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltiti nmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleu cylp henylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylasp artylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarg inyl glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginyl glycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylargin ylala nylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparagi nylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginy lhi stidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyr osylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylgluta minyl glycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolyl aspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucyla spa rtylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucyls erylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucyli soleuc ylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylgl utamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalan yl leucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylm ethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylsery ltyr osylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutamin ylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylval ylt ryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleuc ylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylsery lle ucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutami nylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreo nylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphen ylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylp he nylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginyl phenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylv alylt yrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylas partylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleu cylg lycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylas paraginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglu ta mylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreo nylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylala nylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalan ylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylas par aginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylgl utamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyl tyr osylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenyl alanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvaly ltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmet hionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylp hen ylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspart ylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginy lglut aminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglyc yltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylal anyl glycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhi sti dylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosy lasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutamin ylgl ycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylas partylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylasp art ylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylser ylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucyliso leucyl glutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglut amylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl le ucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmet hionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylserylt yro sylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminy lphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvaly ltry ptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucyl leucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylseryll eu cylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutamin ylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreony lthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenyl alanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphe ny lalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylph enylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylval yltyro sylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspar tylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucyl glyc ylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylaspar aginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutam y lasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreony lthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalany lt hreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylth reonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylaspara gin ylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutam ylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyro syl asparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalan ylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryp tophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethiony lglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenyl ala nylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylala nylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglut amin ylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycylty rosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanyl glycyl valylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginy lalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidyl leu cylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylaspar aginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglyc ylph enylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartyl glutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartyla lany lglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycy lserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylg lutam ylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylpr olylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyl lys ylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyll ysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosyls eryl isoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenyla lanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptop hyl alanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucyla sparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylgl ycy lasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreon ylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreon ylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanyls erylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalan yl prolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylala nylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyros ylargi nyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprol ylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylt hreo nylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyla rginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylaspar aginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreo nylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreo n ylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreony lvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginyl isol eucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleuc ylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasp ar aginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglu tamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophy lthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglut aminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalany lal anylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyro sylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminyl l eucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanyl phenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylle uc ylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylgluta minylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleuc ylis oleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleu cylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanyl se rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylt hreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreony lle ucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylval ylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylala ny lglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylargin ylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylpr olyli soleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylas paraginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylgl y cylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylala nylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvaly la spartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylpro lylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenyla lany larginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidy lasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanyl isol eucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylas partylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleuc ylal anylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyl tyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylth reony lglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalany lleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalyla lan yllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanyl alanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalan ylgl ycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylva lyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycyla lany lalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanyl isoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylgluta minyl histidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyl lysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylph en ylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanyla lanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleuc ylth reonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylp henylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylas pa rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginyl valylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylaspara gin ylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutamin ylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminy lvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutami nylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglu ta minylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylgl ycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginylty rosyl asparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylis oleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphe nyl alanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginyliso leucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglu t aminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylg lutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyl a rginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalan ylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucyla spa raginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylar ginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylg lut aminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylseryl methionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonyls erylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylargi nyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanyliso leu cylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspa rtylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucyl alan ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonylty rosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthre onylgl ycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylle ucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalan yll ysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylala nylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylg lyc ylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvaly llysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylala nylal anylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanyliso leucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutamin ylhi stidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylly sylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphen yl alanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylala nylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucyl thre onylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphe nylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspa rt ylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylva lylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparagi nyl glutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminyl glutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylv alylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminy lvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylgluta mi nylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglyc ylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyro sylas paraginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisol eucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylpheny lal anylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisole ucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylgluta minylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylgl utamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyla r ginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalany lisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylas par aginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarg inylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgl uta minylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylm ethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylse rylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylargin yltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisol euc ylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspar tylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucyla lany lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyr osylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreo nylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleu cylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalany lly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalan ylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylgl ycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyl lysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalan ylala nylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisol eucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminy lhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysy lmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenyl al anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalany lthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylth reo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphen ylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspar tyl prolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvaly lcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginy lgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylgl utaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylv alyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutami ny lserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycyl aspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosy laspar aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleuc ylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylal any laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucy lisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutamin y lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutam ylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylargin ylv alylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisole ucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparagi nyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylgl ycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutamin yl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethio nylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylal a nylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyro sylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylc yst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylasp artylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanyls erylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleu cylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglyc ylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylpro lylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysyl leu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprol ylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylis ole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyla lanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalan ylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl valyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idyla sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmeth ionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalany lv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthre onylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreony lser ylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalan ylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylpro lyli soleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcystei nylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutam i nylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutami nylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglu t aminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltr yptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylser yl threonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspart ylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylaspar agin ylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylth reonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanyl asp artylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucyliso leucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylgl ut aminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthr eonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylval yl aspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucyl arginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginyll eu cylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycy lthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyla sp araginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionyl serylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalany l prolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosyl glutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthre on ylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleu cylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamyl ar ginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylpro lylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylpr olyl glycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysyli soleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylala nyl glycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglyc ylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylle ucy lalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutam inylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylph en ylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalany lglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionyll eu cylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhist idylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylle ucylle ucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylph enylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylg l utamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinyl glutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleu cyl valylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylgluta mylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminyla lan ylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalany lprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprol ylpr olylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylle ucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylgl ycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylser ylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglut amyl asparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylas paraginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysyl gluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucy lglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylseryla la nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyli soleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalan ylis oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylis oleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparagi nyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucyl alanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylgluta mi nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginyl acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylproly lser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylser ylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucy lgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreony lserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanyl arginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylgl u taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyll ysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreony lv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalylty rosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylala nylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalan ylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylth reo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglut amylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleu cylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspart yla spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylse rylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvaly la sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonyl glycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginy lt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglyc ylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylal a nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamyls erylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprol ylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyll eucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylg lycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylse rylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglu tamyl asparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylas paraginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysyl gluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucy lglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylseryla la nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyli soleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalan ylis oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylis oleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparagi nyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucyl alanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylgluta mi nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginyl acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylproly lser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylser ylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucy lgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreony lserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanyl arginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylgl u taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyll ysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreony lv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalylty rosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylala nylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalan ylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylth reo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglut amylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleu cylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspart yla spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylse rylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvaly la sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonyl glycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginy lt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglyc ylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylal a nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamyls erylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprol ylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyll eucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylg lycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylse rylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglu tamyl asparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylas paraginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysyl gluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucy lglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylseryla la nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyli soleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalan ylis oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylis oleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparagi nyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucyl alanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylgluta mi nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginyl acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylproly lser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylser ylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucy lgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreony lserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanyl arginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylgl u taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyll ysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreony lv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalylty rosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylala nylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalan ylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylth reo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglut amylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleu cylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspart yla spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylse rylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvaly la sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonyl glycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginy lt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglyc ylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylal a nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamyls erylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprol ylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyll eucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylg lycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylse rylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglu tamyl asparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylas paraginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysyl gluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucy lglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylseryla la nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyli soleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalan ylis oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylis oleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparagi nyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucyl alanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylgluta mi nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginyl acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylproly lser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylser ylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucy lgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreony lserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanyl arginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylgl
utaminylphenylalanyls